sdfsdfs

Önümler

CAT4 150mbps USB Modem WiFi Dongle MF788

Gysga düşündiriş:

● Bir wagtyň özünde 10-a çenli enjam üçin internete girmek

● Ykjam we göçme, ýeňil we inçe

Most Köp ýurtlaryň we sebitleriň ulgamyna laýyk gelýän 4G FDD / TDD-LTE goldaýar

● Baglaň we oýnaň, aňsat internete girmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektrik bar, WiFi bar

Kompýuter, zarýad beriji wilka, bortdaky interfeýs, zarýad beriji bank we beýleki elektrik üpjünçiligini USB arkaly birikdiriň.Güýçlendiriň, bir wagtyň özünde tora girip bilersiňiz.

4G USB WIFI DONGLE MF788 (1)
4G USB WIFI DONGLE MF788 (2)

150 Mbit / s göçürip almak bilen ýokary tizlikli CAT4 internetden lezzet alyň

LTE Cat4 standartyny, 150 metr ýokary tizlikli internete girmegi, 100m süýüm tizliginden * 50% ýokary, internete has çalt girmek, wideo görmek, oýun oýnamak, sargyt almak we ş.m. onlaýn durmuşyňyzdan lezzet alyň.Köp global operator 4G tora girmegi goldaň, islänini saýlap bilersiňiz.

3FF SIM karta ýeri gabat gelýän global operatorlar SIM karta

Adaty 3FF SIM kartanyň ululygy ýaly, ähli ýurtlar SIm kartoçkasy goldap biler, haýsydyr bir operatoryň kartasy gaýtadan hasaba alynmazlygy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

4G USB WIFI DONGLE MF788 (4)
4G USB WIFI DONGLE MF788 (3)

Ykjam we göçme, ýeňil we inçe

Ölçegi 97 * 30 * 13mm, agramy 40g-dan pes, bu alty bir ýuanyň teňňesiniň agramyna deňdir.Toüklemek aňsat.
Tegelek tegelek burç dizaýny, moda we nepis, saklamak üçin amatly.

Bir wagtyň özünde 10 enjam birikdirmesi

Bu ykjam enjam, simsiz enjamlaryň täsirli diapazony bilen üznüksiz işleýär.Şol bir wagtyň özünde girmek we traffigi aňsat paýlaşmak üçin 10-a çenli Wi Fi ulanyjysyny goldaň.Şeýle hem, USB birikmesi kompýuteriň toruny ýörite üpjün edip biler.

4G USB WIFI DONGLE MF788 (5)

● Ajaýyp WiFi hemişe ýanyňyzda galar

SINELINK MT700 diňe bir dürli ykjam ofis ssenariýalary üçin amatly bolman, eýsem aýratyn we açyk iş synlarynda wagtlaýyn tor birikmesiniň zerurlyklaryny hem kanagatlandyrýar.

4G USB WIFI DONGLE MF788 (6)
4G USB WIFI DONGLE MF788 (7)
4G USB WIFI DONGLE MF788 (8)
4G USB WIFI DONGLE MF788 (9)
4G USB WIFI DONGLE MF788 (10)

● gaplamak

1 * enjam;1 * Gollanma;1 * Sowgat gutusy

4G USB WIFI DONGLE MF788 (11)
4G USB WIFI DONGLE MF788 (12)
4G USB WIFI DONGLE MF788 (13)

● 7 durnuklylyk synagy, Winspire hiliniň kepili

Bar bolan toruň 100000 sagat bilen durnuklylyk synagy, 200000 gezek akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagat bilen güýç durnuklylygy synagy, 1000 sagat bilen ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezek fleş ygtybarlylygy synagy, 300 bilen strukturanyň ygtybarlylygy synagy gezek.

附图 9 + 1 工厂 展示
附图 9+ 工厂 展示

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler