sdfsdfs

Söwda soraglary

Quygylyk jogap berlen soraglar

Kömek gerek?Soraglaryňyza jogap tapmak üçin goldaw forumlarymyza hökman giriň!

1. Bahalaryňyz nähili?

Biziň bahalarymyz siziň gözlegiňize bagly.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Sargytlaryň iň az mukdary barmy?

Hawa, MOQ-ymyz 1k.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, bize ýüz tutmak üçin bize e-poçta iberip bilersiňiz, bu meseläni çözmegiň ýoluny tapmaga kömek edip bileris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin gurşun wagty 25-30 gün.Iň gysga iberişimiz, 10K sargyt ibermek üçin 15 gün boldy.

Önümleriňiz barada iň soňky tassyklamany alanymyzda öňdebaryjy wagtlar güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, L / C edip bilersiňiz, Töleg usullarymyz siziň tarapyňyzda işlemese, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

6. Önüm kepilligi näme?

Enjamlarymyza kepillik berýäris we ussatlyk öndürýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

7. Önümleriň ygtybarly we ygtybarly iberilmegini kepillendirýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

8. ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Başlamaga taýynmy?Mugt nyrh almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň!

Aestu onus nova qui ädim!Inposuit triones ipsa duas regna praeter zephyro inminet ubi.