sdfsdfs

Syýasat we şahadatnama

RMA Kriteriýa

00295648

● Kepillik, nädogry ulanmak, hyýanatçylykly peýdalanmak ýa-da nädogry hyzmat etmek, iş görkezmelerini ýerine ýetirmezlik ýa-da ulanmak üçin niýetlenmedik enjamlar bilen ulanmak sebäpli ýüze çykan kemçilikleri ýa-da näsazlyklary öz içine almaýar.

● Önümler göni Winspire Technology Limited-den sargyt edilen bolmaly

Product Önüm kemçilikli, diňe önümçilik ýalňyşlygy sebäpli müşderi harytlary Winspire Technology Limited-e gaýtaryp biler.

● Önümler e-poçta arkaly “Returns Merchandise Authorization” (RMA) arzasyny alanyňyzdan soň 30 günüň dowamynda Winspire Technology Limited-e gaýtarylyp berilmelidir.

● Bir taraplaýyn karar bilen Winspire Technology Limited-den deslapky tassyklamazdan RMA-a iberilen enjamlar gaýtadan işlenip bilinmez we iberijä gaýtarylyp berilmez.

* Enjamlar dogry gaplanmalydyr (has gowusy asyl gutuda).

GEÇIRMEK

Müşderi, gaplaýyş enjamlarynyň Winspire Technology Limited-e gaýtarylmagy üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alar

Harydyňyzy yzyna gaýtarmak üçin öz iberiş çykdajylaryňyzy tölärsiňiz.Ippingük daşama çykdajylary yzyna gaýtarylmaýar.Gözegçilik edilýän iberiş hyzmatyny ulanmagy maslahat berýäris.Gaýtarylan zatlaryňyzy alarys diýip kepil geçmeýäris.RMA elementleri aşakdaky adrese iberilmeli: 2003-nji otag, 3D binasy, Týan'an Guun Gu, Gang Sue Demirgazyk ýoly, Ban'Tian köçesi, Lon'Gang etraby, Şen Zhen.Telefon: 0086 0755 28282321

Winspire Technology Limited, adrese gowşurylandygy tassyklanan ýitirilen ýa-da ogurlanan paketler üçin jogapkärçilik çekmeýär.

GDPR düzgünine laýyklykda, şahsy maglumatlar seresaplylyk bilen we diňe kepillik maksatlary üçin ulanylar.

Bu yzyna gaýtarmak syýasaty bilen razylaşmak bilen, müşderi ýokarda görkezilen maglumatlaryň hemmesiniň dogrudygyny, doly we takykdygyny tassyklaýar.

aa7c24b0e4251a6193f75ef23aff1ac4