sdfsdfs

habarlar

“Spectranet” premium internet müşderilerini nyşana alýan durmuş durmuşy önümi bolan “Car-Fi” -ny satuwa çykarýar.

Spektranet awtoulag

“Spectranet Car-Fi, ýokary durmuş ýörelgesi önümidir we hemişe hereketde bolan adamlaryň islegini kanagatlandyrýar.Önüm köp ulag sebäpli şäheriň içinde köp öndürijilikli ýolda wagt sarp edýändigi barada düşünje berýär.Müşderilerine “has köp” ýetirilmegine ynanýan sarp ediji merkezi hökmünde, müşderilerimize ýolda ulaglarynyň rahatlygyndan işlemäge mümkinçilik berýän bu innowasiýa önümini hödürlemek kararyna geldik. ”

Işden başga "Spektranet awtoulagŞeýle hem, baglanyşykda bolup, syýahat wagtyny öndürijilikli ulanyp bilýän işgär awtobusynda bolşy ýaly, ulagda köp ýoldaşlar üçin enjamdyr."

habarlar (5)

“Spectranet” -iň baş direktory Ajaý Awasthi önüm bilen.

Öňdebaryjy internet hyzmatyny üpjün ediji “Spectranet 4G LTE” ýurtda ilkinji gezek innowasiýa önümini hödürledi, aAwtoulag MiFi(Car-Fi diýilýär) ýolda internet hyzmatlaryny / giň zolakly işlemegi üpjün etmek.

TheSpektranet awtoulaginternet hyzmaty hödürlenip başlanyndan bäri dünýäniň bu böleginde ilkinji görnüşi.“Spectranet Car-Fi”, ululykdaky, integrirlenen 4G ykjam simsiz marşrutizator bolup, awtoulag ýeňil rozetkasyndan güýç alýar.Işledilenden soň, enjam 4G signalyny Wi-Fi signalyna öwrüp biler, şeýlelik bilen 10-a çenli telefon, planşet we beýleki Wi-Fi enjamlaryny birikdirip biler.“Car-Fi” ýolda internet hyzmatlarynyň üznüksiz elýeterliligini üpjün edýän awtoulag batareýasyndan güýç alýar.Awtoulagda oturanlar bökdençsiz internetde gezmek tejribesinden lezzet alyp bilerler.

“Spectranet Car-Fi” beýleki enjamlara 5V / 2.1A çykyşyny üpjün edip biljek adaty USB zarýad interfeýsi bilen hem üpjün edilýär.Şeýle hem mikro USB giriş interfeýsini goldaýar.

“Spectranet” -iň baş ýerine ýetiriji direktory jenap Ajaý Awasthi önümiň açylyş dabarasynda “Öňdebaryjy internet hyzmatyny üpjün ediji hökmünde“ Spectranet 4G LTE ”hemişe paýhasly müşderileri üçin innowasion önümleri we hyzmatlary hödürlemäge çalyşýar.Täzelikleriň iň soňky nokadynda galmak bilen, müşderilerimiziň ösýän zerurlyklarynyň öz wagtynda we beýlekilerden has öňe geçmegini üpjün edýäris.“Car-Fi” -yň satuwa çykarylmagy “Brand Spectranet” -i müşderilerine hasam ýakynlaşdyrar we öňdebaryjy we innowasion internet hyzmatyny üpjün ediji hökmünde ornuny güýçlendirer.

habarlar (4)

“Spectranet Car-Fi, ýokary durmuş ýörelgesi önümidir we hemişe hereketde bolan adamlaryň islegini kanagatlandyrýar.Önüm köp ulag sebäpli şäheriň içindäki köp adamyň ýolda oňat öndürijilikli sagat geçirýändigi barada düşünje berýär.Müşderilerine “has köp” ýetirilmegine ynanýan sarp ediji merkezi hökmünde, müşderilerimize ýolda ulaglarynyň rahatlygyndan işlemäge mümkinçilik berýän bu innowasiýa önümini hödürlemegi makul bildik.

Işden başga, "Spektranet awtoulagŞeýle hem, baglanyşykda bolup, syýahat wagtyny öndürijilikli ulanyp bilýän işgär awtobusynda bolşy ýaly, ulagda köp ýoldaşlar üçin enjamdyr."

Açylyş çäresi täsirli we maglumat tehnologiýasy hasabat jemgyýetiniň agzalaryny bir ýere jemledi.Bu çäre, Lagos şäheriniň içindäki “Car-Fi” awtoulagynda ýörite sürüjiniň üsti bilen jemgyýet üçin önümiň hilini ilkinji gezek görmek bilen tamamlandy.

Marketing menejeri, “Spectranet Limited”, Samson Akejelu;“Spectranet Limited” -iň ýerine ýetiriji direktory Ajaý Awasthi;we “Spectranet Limited” -iň uly marketing menejeri Jagadish Swain, Lagosda geçirilen ýolda üznüksiz internet birikmesi üçin “Spectranet Car-Fi” işe girizilende.

Tejribeleri barada teswir beren käbir metbugat wekilleriniň bellemegine görä, “Spectranet Car-Fi Nigeriýa bazarynda özboluşly önüm we Spectranet 4G LTE ýaly innowasiýa markasy arkaly ýurtda çykarylmagy Spectranet-iň hiline we abraýyna uly ynam döredýär. 4G LTE. ”

habarlar (3)

“Spectranet Limited” Nigeriýada 4G LTE internet hyzmatyny açan ilkinji internet hyzmatyny üpjün ediji (ISP) boldy.Bu söwda markasy, Nigeriýanyň öýlerine we ofislerine elýeterli, has çalt we ygtybarly internet giň zolakly aragatnaşyk bilen tanalýar.Häzirki wagtda onuň internet hyzmaty Lagos, Abuja, Ibadan we Port Harcourt şäherlerinde elýeterlidir.Döwrebap 4G LTE ulgamy, müşderiler üçin ýokary tizlikli internet birikmesini üpjün edýär.
“Spectranet 4G LTE”, 2016, 2017 we 2018-nji ýyllarda Nigeriýada iň oňat internet hyzmaty we 4G LTE üpjün edijisi üçin birnäçe baýraklaryň eýesidir.

habarlar (1)
habarlar (2)

Iş wagty: Awgust-15-2022