mmexport1662091621245

habarlar

4G Esim Pocket wifi marşrutizatorynyň işi?

dytrhfd

“Winspire”, “Sinelink” markasy arkaly Hytaýda simsiz we ESIM akym kartasyny baglaýyş ulgamyny üstünlikli işledi.Bu ýyl “Sinelink” -iň satuw mukdarynyň iki esse artmagyna we girdejisiniň 230 göterim ýokarlanmagyna garaşylýar.

Bazar ulgamynyň bu görnüşi beýleki ýurtlarda, esasanam ösen simsiz tehnologiýalary bolan ýurtlarda hakykatdanam durmuşa ukyply.Simsiz we ESIM tehnologiýasynyň utgaşmasy ulanyjylara fiziki SIM karta zerurlygy bolmazdan halaýan hyzmatlaryna girmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, ulanyjylar has amatly we has tygşytly hyzmat paketlerinden peýdalanyp bilerler.

Mundan başga-da, 5G tehnologiýasynyň ösmegi bilen, hyzmatlary bermek üçin simsiz enjam we ESIM tehnologiýasyny ulanmak düşünjesi has meşhur bolar.Bu täze ulgam, ulanyjylara fiziki SIM kartany tapmak kynçylygy bolmazdan dürli hyzmatlara amatly girmäge mümkinçilik berer.Mundan başga-da, ulanyjylar gymmat bahaly rouming töleglerinden gaça durmak bilen has ygtybarly we ygtybarly birikmelerden peýdalanyp bilerler.

Umuman aýdanyňda, simsiz we ESIM tehnologiýasynyň utgaşmasy halkara bazarynda güýçli güýç bolup biler.Ulanyjylar üçin netijeli we tygşytly hyzmat paketini hödürlemek bilen, bu ulgam kärhanalara dünýä bazaryna girmäge we müşderi bazasyny giňeltmäge mümkinçilik berýän bäsdeşlik bazary platformasyny döretmäge kömek edip biler.Ulgam, şeýle hem, maýa goýumlary barada habarly karar bermek üçin kärhanalara häzirki zaman bazar maglumatlary almaga mümkinçilik berip biler.Mundan başga-da, ygtybarly amal ulgamyny üpjün etmek bilen, kärhanalara aktiwlerini goramaga we amallaryny optimizirlemäge kömek edip biler.


Iş wagty: Fewral-14-2023