sdfsdfs

habarlar

Göçme WiFi senagatyny öwreniň “tehniki paranoýa” - SINELINK-yň ösüş taryhy

Hytaýda belli göçme WiFi markasy barada aýdanymyzda, SINELINK-y ýatlamaly.SINELINK göçme WiFi meýdanyna ünsi jemleýär we birnäçe patent şahadatnamalaryny almak bilen çäklenmän, yzygiderli birnäçe ýyl bäri bu pudakda birinji orunda durýan ylmy we tehnologiki innowasiýa nukdaýnazaryndan tehniki şahadatnama aldy.

SINELINK-yň bazar tarapyndan ykrar edilmeginiň sebäbi, onuň pudaklara, kanallara we önümlere ünsi jemlemek bazary strategiýasy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

unsd 2

Senagat merkezi

2011-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenli akylly telefonlaryň iberilişiniň köpelmegi we Hytaýda 3G-iň çalt ösmegi jübi telefonynyň maglumat we aragatnaşyk bazarynyň ösmegine gönüden-göni goldaw berdi.Bu döwürde IOT aragatnaşyk enjamlarynyň köp markasy öndürildi we bu döwürde SINELINK hem dünýä indi.

Jübi telefonyny ulanyjylaryň aragatnaşyk üçin islegi näçe köp bolsa, bazar bäsleşiginiň gitdigiçe güýçlenýändigini aňladýar.Şol sebäpden, has köp bazar paýyny almak üçin, aragatnaşyk aragatnaşyk enjamlary kärhanalarynyň köpüsi bir wagtyň özünde dürli görnüşli önümleri satmagyň köp ugurly ösüş usulyny saýladylar.Şeýle bazar fonunda 2011-nji ýylda döredilen SINELINK munuň tersini etdi.Umumy bazarda artykmaçlyk etmeýändigini görüp, ähli adam we maddy baýlyklaryny göçme WiFi pudagyna gönükdirdi.

SINELINK saýlamagyň dogrudygyny faktlar subut etdi.2017-nji ýyla çenli SINELINK göçme WiFi elektron söwdasynyň satuwynda birinji orny eýeledi.

Kanallara üns beriň

2011-nji ýyl 4G-iň düwünçejik döwri.Oflayn kanallar has ösen.Akylly telefonlaryň bahasynyň peselmegi bar bolsa-da, entek bu derejä ýetmedi.Şol döwürde 4G tehnologiýasynyň aralaşmagy hem pesdi we maglumatlar birneme yza galýardy.Göçme WiFi pudagynyň ösüşi birneme haýaldy.

2011-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli jübi telefony bazary uly özgerişliklere gadam basdy.Jübi telefonlarynyň bahasy has aýdyň boldy.4G aragatnaşyk ulgamlary bazara girdi.Ulanylyşynyň meşhurlygy kem-kemden artdy we önümleriniň hil talaplary has ýokary boldy.Bu köp sanly galp markalary ýok etdi.2011-nji ýylda döredilip başlanynda, SINELINK satuw kanallaryny TAOBAO, TMALL we JD.com ýaly onlaýn kanallara ýerleşdirdi, bu dükanyň kärende bahasyny diňe bir tygşytlaman, eýsem gözleg üçin has köp pul harçlamaga hem mümkinçilik berdi we göçme WiFi önümlerini ösdürmek.Şonuň üçin SINELINK patent şahadatnamasy bilen has aýratyn önümleri hem öndürdi.

Önümlere üns beriň

sd1

Islendik markanyň üstünliginde SINELINK-de wekilçilikli önüm bolar.SINELINK markasynyň döredilmeginiň ilkinji günlerinde täsirli önüm döretmek üçin SINELINK ähli gözleg işlerini 782 göçme WiFi enjamyna gönükdirdi.Şu wagta çenli 782 göçme WiFi göçme WiFi pudagynda öňdebaryjy önüm bolup durýar.

Ulanyjylara ýokary hilli göçme WiFi önümlerini getirmek maksady bilen, SINELINK goşa antennalaryň iki sany esasy tehnologiýasyny we enjamyň dizaýnynda gurlan goşa tor kartlaryny döretdi we işe girizdi.Bu iki tehnologiýa, degişli ulgam signalynyň çykarylyşyna laýyk gelmek, toruň durnuksyzlygynyň öňüni almak we ulanyjylara has gowy ulanmak we fiziki gözden geçirmek üçin önümiň WiFi signalyny has durnukly we torda akylly saýlama we deňeşdirip biler.

Gysgaça aýdylanda, SINELINK-yň bazaryň ykrar edilmegi, önümiň hiline, satuw kanallaryna we beýleki bazar faktorlaryna ünsi jemleýär.Şeýle hem, geljekde SINELINK-yň has gowy önümlerini görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: Awgust-15-2022