sdfsdfs

habarlar

Näme üçin 4G simsiz marşrutizator meşhur?

Köp adamlar näme üçin 100 metr giň zolakly otag signalynyň henizem gowy däldigini, tizliginiň gaty haýaldygyny bilýärler?Sebäbi, WiFi diwardan geçenden soň signalyň ýapylmagy, esasanam 2-den 3 diwara geçenden soň, birikme tizligi gaty haýal bolsa-da, 4G simsiz marşrutizator gowy çözgüt hödürleýär.Onda näme üçin professional 4G simsiz marşrutizatorlar meşhur?

dsf

Tor gurşawynyň güýçli uýgunlaşmagy

Dinönekeý marşrutizator önümleri diňe operator tarapyndan kesgitlenen sebitiň umumy IP-sinde işläp biler.Şeýle-de bolsa, 4G simsiz marşrutizator jemgyýetçilik tor IP-ä mätäç däldir we islendik ulgamda päsgelçiliksiz işläp biler.Şonuň üçin tor gurşawyna güýçli uýgunlaşýar.Çylşyrymly we çylşyrymly tor gurşawynda 4G simsiz marşrutizator hem ulanylyp bilner.Şolaryň arasynda senagat simsiz marşrutizatory senagat ýerleri üçin amatlydyr Uýgunlaşmak has gowudyr.

Giňişleýin geçiriş tertibi

VPN has irki geçiriş tehnologiýasynda ulanylýardy, ýöne oňat simsiz marşrutizator öndürijileri ekspeditorlaryň geçiriş netijeliligini ýokarlandyrýan we adaty geçiriş tertibini ýoýýan, gözleg we P-dan soň ugrukdyrmagyň özboluşly ýagdaýyny emele getirdi.Mundan başga-da, ygtybarly 4G simsiz marşrutizator tehniki inersenerler bolmazdan marşrutizatorlary gurmak we hyzmat etmekdäki meseleleri ajaýyp çözüp biler.

Arzan bahasy

Umuman alanyňda, 4G simsiz marşrutizator ykjam elýeterliligi goldaýar we Xiaobian 4G simsiz marşrutizatoryny ulanýan söwdagärlerden soňraky hyzmat etmegiň gaty ýönekeýdigini we adaty marşrutizator önümleriniň tehniki hyzmat usulynda has çylşyrymlydygyny öwrendi.Şeýle-de bolsa, 4G simsiz marşrutizatoryň diňe bir ýönekeý hyzmat ediş tertibi bolman, eýsem umumy shemanyň bahasy hem iň meşhur sebäplerden biri bolan adaty simsiz marşrutizatordan ep-esli pesdir.

Mundan başga-da, 4G simsiz marşrutizator awtomatiki usulda paýlanan ulgamy emele getirýär, ölü burçlary bolmadyk uly meýdanda WiFi signallaryny öz içine alýar.Jaýyň dürli görnüşlerine gözegçilik etmek aňsat we signal her otagy gurşap alýar.Performanceokary öndürijilikli CPU 4G simsiz marşrutizatoryň möhüm kepilliklerinden biridir.Iki ýygylyk funksiýasy has ýokary tizlikli kod goşmakdyr.Router bilen güýçlendirijiniň arasyndaky deňeşdirme arkaly, 4G marşrutizatoryň güýçli geçirijilik ukybynyň ýokdugy ýüze çykaryldy.


Iş wagty: Iýul-04-2022