mmexport1662091621245

habarlar

M603P: WIFI 6 BILEN 4G MIFI ROUTER täzelendi

M603P1

M603P: WIFI 6 BILEN 4G MIFI ROUTER täzelendi

“Wi-Fi 6” aslynda ýokary dykyzlykly simsiz elýeterlilik we açyk uly köpçülik ýerleri, ýokary dykyzlykly ýerler, ýapyk ýokary dykyzlykly simsiz ofis, elektron synp otaglary we beýleki ssenariýalar ýaly ýokary dykyzlykly simsiz hyzmatlar bilen işlemek üçin döredildi.

Bu ssenariýalarda, Wi Fi toruna birikdirilen müşderi enjamlary uly ösüşi görkezer.Mundan başga-da, sesiň we wideo traffiginiň ýokarlanmagy Wi Fi ulgamyna düzedişler getirer.Hemmämiziň bilşimiz ýaly 4K wideo akymy (geçirijilik giňligi 50Mbit / adam), ses akymy (gijä galmak 30m-dan az), VR akymy (geçiriş giňligi talaby 75 Mbit / s, gijä galmak 15m-den az) geçirijilik giňligine we gijikdirilişine gaty duýgur; .Toruň dykylmagy ýa-da gaýtadan iberilmegi geçirişiň gijikmegine sebäp bolsa, ulanyjynyň tejribesine uly täsir eder.

2019-njy ýylda Winspire öýjükli tehnologiýa esaslanýan ilkinji 4G güýçli bank marşrutizatoryny hödürledi -

M603P3
M603P2

Winspire tehnologiýasynyň başlangyjy bolan M603P.4 ýyl geçdi, m603p enjamlary ISP işinde henizem üstünlikli ulanylýar.M603P WIFI5-ni WIFI6-a täzelemek isleýäris, başga bir üstünlik üçin tehniki täzelenmä garaşalyň.

“WiFi 6” M603P-e 32 ulanyja çenli has köp ulanyjy birikmesini giňeltmäge kömek edýär.Geçmişde Wi Fi standartlarynyň her nesli tizligi ýokarlandyrmagy maksat edinýärdi.20 ýyldan gowrak ösüşden soň, “Wi Fi 6” -yň teoretiki iň ýokary tizligi 160MHz kanalyň ini boýunça 9,6 Gbit / s ýetdi, 802.11b-den 900 esse köp.

Has ýokary tertipli 1024-QAM kodlamak usulyny ulanmakdan başga-da, Wi Fi 6 tizliginiň gowulaşmagy, şeýle hem, Wi Fi 5 bilen deňeşdirilende kiçi göterijileriň we kosmos akymlarynyň sanynyň köpelmegi we simwol geçiriş wagtynyň köpelmegi bilen baglanyşyklydyr wagt terminaly) Wi Fi 5 μ S-den 3,2-den 12,8 μ s çenli ýokarlandy

Diýmek, müşderilerimiz üçin bu nämäni aňladýar?Jogap gaty ýönekeý!Müşderilerimiz, bazara bahasyny we peýdalaryny eýýäm subut eden has bäsdeşlikli önüm alýarlar.Bu opsiýany saýlamak, enjamlaryň ibermäge taýýardygyny we taslamalaryňyza derrew, şol bir wagtyň özünde ýa-da öňki wersiýalarynyň ýerine durmuşa geçirilip bilinjekdigini aňladýar.


Iş wagty: 30-2022-nji noýabr