sdfsdfs

habarlar

Ilkinji 5g duýgur ekran Mifi modeli

Syýahat, iş sapary, onlaýn synp, açyk ýaýlym, saýt ammary, umumy ýaşaýyş jaýy, gözegçilik ulgamy, kompaniýalar, dükanlar -winspire tehnologiýasynyň enjamlary dünýäniň köp sanly çözgütlerinde ulanyldy.Indi MTK bilen hyzmatdaşlykda bu kompaniýa Hytaýda ilkinji 5g duýgur ekranly MiFi önümini, ýagny 5G göçme WiFi marşrutizatoryny ösdürýär.

unli (1)

Şu ýylyň aprel aýynda sinelink 5g MiFi önüminiň ilkinji wersiýasy emele gelende, şahsyýetleri we kärhanalary synagdan geçirmäge çagyrdyk.Olaryň käbiri üçin bu 5g göçme WiFi marşrutizator önümlerini synap görmek üçin mümkinçilikdir.Mümkinçiliklerini görüp bileris, meselem, 300 Mbit / s internet ýüklemegiň tizligi, pes gijä galmagy, toruň giňelmegi we ş.m. Sinelink täze nesil ykjam toruny ulanyp 5g önüm öndürmek üçin ädim ätdi.Biziň hyzmatdaşlygymyz, 5g hakyky goşmaça bahany döretmäge we dünýäde bäsdeşlik artykmaçlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýändigini görkezýär."MTK-nyň täjirçilik müşderi bölüminiň müdiri jenap oao aýtdy.

"5g dünýäde barha köp ornaşdyrylan we ulanylýan geljegiň tehnologiýasy. 53 ýurtda öýjükli ykjam aragatnaşyk enjamlaryny satýarys we bazaryň liderlerinden biri hasaplanýar. Elbetde, 5g funksiýalary üpjün etmek üçin önümlerimizi sazlarys. Bu döwürde iň täze tehnologiýany alyp, ony hakyky dünýäde synap görmek mümkin. Silink kompaniýasynyň baş direktory jenap Şu Hua Çing: "Geljege taýynlyk görmek üçin şertler biziň üçin gaty möhümdir" -diýdi.

Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda Hytaýda 5g göçme WiFi soňky ösüş tapgyrynda.“Sinelink R&D” soňky aýratynlyk toplumyny, ulanyjy interfeýsini we beýleki dürli taraplary kesgitlemek üçin komponentleri synagdan geçirýär.

Başlangyç komponent synaglary 5G ulgamynda, hakyky şertlerde Suegang Demirgazyk şaýolunyň Ti'an ungungu şäherinde Winspire Technology tarapyndan geçirildi.Synaglar hem geçirilýär we enjamyň işleýşi MTK agentliginiň barlaghanasynda barlanýar.

unli (2)

“Winpsire Technology” tarapyndan işlenip düzülen enjamlar önümçilik tapgyryna ýetenden soň, dürli şertlerde sazlaşykly we işleýşini üpjün etmek üçin beýleki ýurtlarda hem synagdan geçiriler.Jenap Su Hua Çingiň belleýşi ýaly, ygtybarlylyk kompaniýanyň sinonimine öwrüldi.Müşderiler birikmäniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin 5G tor enjamlaryna maýa goýýarlar, sebäbi bir minutlyk iş wagty hem göni iş ýitgilerine sebäp bolar.

Su Hua Çing, Winspire Technology 5G göçme marşrutizatorynyň iýul aýynda resmi taýdan işe giriziljekdigini mälim etdi.


Iş wagty: Iýul-05-2022