mmexport1662091621245

habarlar

2022 Winspire ýyly gözden geçirilýär

 

ARYL GÖRNÜŞ

2022 Winspire ýyly gözden geçirilýär

2022-nji ýyl Winspire üçin ösüş we täzelik ýyly boldy.WiFi tehnologiýasynda pudagyň lideri hökmünde Winspire önümleriniň soňky gazananlary bilen täzelenmegini üpjün etmek üçin möhüm ädimler ätdi.Kompaniýa ähli önüm liniýasyny WIFI5-den WIFI6-a çenli ýokarlandyrdy we bazara bu täze tehnologiýany hödürlän ilkinji kompaniýalaryň birine öwrüldi.Mundan başga-da, ilkinji 5G MIFI enjamyny işläp düzdüler we sarp edijileriň internet birikmelerine nädip girip biljekdigi babatynda ullakan tolkunlar döretdiler.

2022 Winspire ýyly syn

 

Winspire diňe bir tehnologiki ösüş gazanyp bilmän, önümçilik liniýalaryny we hil gözegçilik ulgamlaryny gowulandyrmak üçin köp maýa goýdy.Birnäçe awtomatlaşdyrylan önümçilik prosesini tamamladylar, şeýle hem umumy hil gözegçilik mümkinçiliklerini gowulandyrýan giňişleýin MES ulgamyny ornaşdyrdylar.Mundan başga-da, maliýe we saglygy goraýyş ýaly dürli pudaklarda birnäçe öňdebaryjy kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk etdiler - bu bazarlarda müşderileriň zerurlyklary we tendensiýalary barada gymmatly düşünje almak bilen, bu pudaklara hasam giňelmegine mümkinçilik berdiler.
Winspire-iň 2022-nji ýyldaky üstünligi, esasan, täze döreýän tehnologiýalar barada aýdylanda, egrilikde öňde durmaga, gözleg we ösüş tagallalaryna köp maýa goýmaga we bar bolan prosesleri gowulaşdyrmagyň ýa-da düýbünden täzelerini döretmegiň ýollaryny gözlemäge baglydy.Bu ygrarlylyk, diňe bir bäsdeşlige ukyply bolman, eýsem sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrýan innowasiýa çözgütleri bilen üpjün edilende, öňdebaryjy bolmaga mümkinçilik berdi!


Iş wagty: Fewral-24-2023